Beware of scam packages!

Dear customer:
Beware of scam packages! When the package arrives at the convenience store, I will send the pick-up number in Messenger. Don’t trust other text messages, because the fraudulent company will use technical means to obtain customer information on the Internet and send fraudulent packages. Be sure to pick up the goods according to the number I provided. , otherwise it will cause financial loss.
🛎Khách hàng thân mến:
Hãy coi chừng các gói lừa đảo! Khi gói hàng đến cửa hàng tiện lợi, tôi sẽ gửi số nhận hàng trong Messenger. Đừng tin vào các tin nhắn văn bản khác, vì công ty lừa đảo sẽ lấy thông tin khách hàng trên Internet thông qua các phương tiện kỹ thuật, gửi gói hàng gian lận, và hãy chắc chắn. để lấy hàng theo số lượng mình đã cung cấp, nếu không sẽ thiệt hại về tài chính.
🛎Pelanggan yang terhormat:
Waspadalah terhadap paket penipuan! Ketika paket tiba di toserba, saya akan mengirimkan nomor pengambilan di Messenger. Jangan percaya pesan teks lain, karena perusahaan penipu akan memperoleh informasi pelanggan di Internet melalui cara teknis, mengirim paket palsu, dan memastikan untuk mengambil barang sesuai dengan nomor yang saya berikan. , jika tidak maka akan menyebabkan kerugian finansial.

Reading next

Leave a comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.